Adatkezelési tájékoztató a https://pontblog.hublogoldal látogatói részére.

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Készült: 2018. május 23.

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Adatkezelő megnevezése
3. Fogalmi meghatározások
4. Az adatkezelés irányelvei
5. Adatkezelés célja
6. Blogoldalon történő hozzászólások
6.1. Hozzászólások tartalmi okból való törlése
7. Sütik (cookie-k)
8. Közösségi oldalak
8.1. Hozzászólások tartalmi okból való törlése a közösségi médiás felületeken
9. Google Analytics
10. Adatfeldolgozók
11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
12. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

1. Bevezetés

Az adatkezelő a blogoldal működtetése során, az oldalon hozzászólni kívánó személyek adatait, felhasználói tartalmak (beküldött bejegyzések) e-mailes megküldésével összefüggő adatokat, továbbá cookie-kat, Google Analytics háttéradatokat kezeli abból a célból, hogy az érintettek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson, mely adatokat az adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg az érintettek/látogatók/olvasók.

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

2. Adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Somhegyi Dóra egyéni vállalkozó
Székhely: 1194 Budapest, Zombor utca 47.
Adószám: 76144332-1-43
Weboldal megnevezése, címe: pontblog.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: pontblog.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Somhegyi Dóra egyéni vállalkozó
Székhely: 1194 Budapest, Zombor utca 47.
Levelezési cím: ua.
E-mail: somhegyi.dori@pontblog.hu
Telefon: +36 30 274 2815

 

3. Fogalmi meghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


4. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

5. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a blogoldal működtetése során az oldalon hozzászólást tenni kívánó személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Továbbá a felhasználók azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolat tartása (hozzászólások formájában), a felhasználói tartalmak (e-mail-en beküldött blog bejegyzések) felhasználása, hirdetések személyre szabása során megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, mely a következő adatokat tartalmazza:

• név
• e-mail cím

Név és e-mail cím megadása nélkül hozzászólás és felhasználói tartalom megküldése illetve megjelentetése a blogoldalon nem lehetséges, a további adatok megadásának hiányában a szolgáltatás személyre szabására nem kerülhet sor.

Az érintett a valóságnak megfelelően köteles megadni adatait.

A hirdetések személyre szabása automatikus – emberi beavatkozás nélküli – számítástechnikai programok által végzett műveletekkel történik

Az adatkezelésben érintettek köre: a blogoldal látogatói/hozzászólói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Adatkezelő – amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs – az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának napját követő 30. napig törli az érintett személy adatait. 

Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával (lásd 12. pont, Adatkezeléssel kapcsolatos jogok résznél).

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a hozzászólás nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a blogoldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.  

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető az alább megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelő elérhetőségei
Név / cégnév: Somhegyi Dóra egyéni vállalkozó
Székhely: 1194 Budapest, Zombor utca 47.
Levelezési cím: ua.
E-mail: somhegyi.dori@pontblog.hu 
Telefon: +36 30 274 2815

 

6. Blogoldalon történő hozzászólások

Az adatkezelés célja weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás, kommunikációs csatorna nyitása a blogoldal bejegyzésének témája és az olvasók között hozzászólások formájában a https://pontblog.hu oldalon.
Az adatkezelés jogalapja: az olvasó/látogató hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a blogoldal olvasói/felhasználói, akik hozzászólásukkal nevüket és e-mail címüket adják meg, hogy véleményüket hozzászólás formájában kinyilváníthassák.

Az adatkezelés során az adatkezelő mindkét adatot (név, e-mail cím) megkapja, azonban a blogoldalon csak a megadott név fog szerepelni a hozzászólás mellett.

A hozzászólások engedélyezése illetve megjelenése a blogoldalon az adatkezelő saját hatásköre.

A hozzászólások folyamata a blogoldalon:

1. Hozzászólás kezdeményezésének szándéka az érintett személytől, azaz a véleménynyilvánítás szándéka az adott blogbejegyzés tartalmához.

2. A Hozzászólás funkcióhoz, azaz a vélemény kinyilvánításához az adott olvasó/látogató teljes neve és e-mail címének megadása szükséges, majd az Üzenet küldése gomb megnyomásával elküldésre kerül a blogoldal adatkezelőjéhez.

3. Adatkezelő a megküldött hozzászólás tartalmának ellenőrzését követően engedélyezi a blogoldalon való megjelenést. A megjelenés kizárólag a hozzászóló nevét és hozzászólását tartalmazza.

 

6.1. Hozzászólások tartalmi okból való törlése

A hozzászólások engedélyezése során az adatkezelő tartalmi szempontból az alábbi hozzászólásokat – az adott bejegyzéshez hozzászólóját egyidejűleg értesítve  – saját hatáskörben törölheti:

• amennyiben az durván személyeskedő véleménynyilvánításnak minősül
• amennyiben az sértő tartalommal rendelkezik
• amennyiben sérti más vagy mások személyiségi jogait.

Továbbá:

• ha a kulturált társalgást szembe ötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások születnek
• ha a hozzászólás jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre buzdít
• ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sért,
• ha a hozzászólás az emberi méltóságot sérti
• ha a hozzászólás a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéletek felől megkülönböztetésnek – akár burkolt formában is – ad hangot.
• ha a hozzászólás nyílt szexualitást leír.• a hozzászólók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Pontblog jó hírnevét, érdekeit sértheti, vagy egyébként a Pontblog oldalra vonatkozóan becsmérlő,
• a hozzászólók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonását követő 30. napján történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető az alább megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelő elérhetőségei
Név / cégnév: Somhegyi Dóra egyéni vállalkozó
Székhely: 1194 Budapest, Zombor utca 47.
Levelezési cím: ua.
E-mail: somhegyi.dori@pontblog.hu
Telefon: +36 30 274 2815

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a blogoldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

 

7. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a blogoldal látogatói.Az adatkezelés célja: weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelés: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

8. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik.

A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

8.1. Hozzászólások tartalmi okból való törlése a közösségi médiás felületeken

A hozzászólások engedélyezése során az adatkezelő tartalmi szempontból az alábbi hozzászólásokat saját hatáskörben törölheti:

• amennyiben az durván személyeskedő véleménynyilvánításnak minősül
• amennyiben az sértő tartalommal rendelkezik
• amennyiben sérti más vagy mások személyiségi jogait.

Továbbá:
• ha a kulturált társalgást szembe ötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások születnek
• ha a hozzászólás jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre buzdít• ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sért,
• ha a hozzászólás az emberi méltóságot sérti
• ha a hozzászólás a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéletek felől megkülönböztetésnek – akár burkolt formában is – ad hangot.
• ha a hozzászólás nyílt szexualitást leír.• a hozzászólók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Pontblog jó hírnevét, érdekeit sértheti, vagy egyébként a Pontblog oldalra vonatkozóan becsmérlő,
• a hozzászólók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

 Az érintettek köre: valamennyi látogató.

Az adatgyűjtés célja: a blogoldal népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok törlési határideje: az érintett kérelmétől számított 30. napig az adatkezelő elérhetőségeinek egyikén.

Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

9. Google Analytics

Blogoldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a blogoldal felhasználóinak szokásairól.

A blogoldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a blogoldalt. További szolgáltatásként a blogoldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a blogoldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:„Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek.

A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”Forrás: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

10. Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:
Név / cégnév: Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11
Telefon: +36 22 78 76 74
E-mail: support@webonic.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a blogoldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a blogoldal működésének végéig, illetve a blogoldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 

12. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.